กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางณัชฐ์พร แก้วแดง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุทิสา สงวนศักดิ์เกษร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอลิส จันทร์เตชะ
ครู

นางสาวภัสสร ศิริวรรณ
พนักงานราชการ

Mrs. Marisa Molina Macalindol
ครูต่างชาติ