กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอลิส จันทร์เตชะ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางณัชฐ์พร แก้วแดง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุทิสา สงวนศักดิ์เกษร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัสสร ศิริวรรณ
พนักงานราชการ

Mrs. Marisa Molina Macalindol
ครูต่างชาติ