กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางประจวบ รอดวิหก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวรชัย บุญประเสริฐ
ครูชำนาญการ

นางสาวปรีญานุช นิลนัน
ครูผู้ช่วย