กิจกรรมแนะแนว

นางปวิศญา ธนะจิตราโชค
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

นางรุ่งนภา แต่งสกุล
ครูพี่เลี้ยง