กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอนุชา ศิริชนะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกรรณิการ์ ดีปรี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัยนา แจ่มแสง
ครูชำนาญการ

นางสาวจุฑาทิพย์ หาญสาริกิจ
ครู