ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๑๗ และทำการเปิดสอนแบบสหศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗ โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดเก้าเลี้ยวในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ดงบ้านโพธิ์ จำนวน ๑๙๐ ไร่ โดยมีนายระเด่น พานทอง เป็นครูใหญ่และได้ย้ายมาทำการสอน ที่ หมู่ ๑ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณบ้านเนินยายผาดเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ซึ่งมีพระครูนิติธรรมคุณ เจ้าคณะ อำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานกรรมการการศึกษาต่อมาโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว และศูนย์อนามัยและสิ่งแวดล้อม เขต ๘ ได้ขออนุญาตจากกรมสามัญขอใช้พื้นที่ดินของโรงเรียนจำนวน ๖๐ ไร่ ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่จำนวน ๑๓๐ ไร่