ลูกจ้างประจำและ ลูกจ้างชั่วคราว


ครูธุรการ

นางจำลอง ดีเนียม
นักการภารโรง

นางวรรณา ศรีตัง
นักการภารโรง