ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำและ ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอัญชลี แตงไทย
ครูธุรการ

นางจำลอง ดีเนียม
นักการภารโรง

นายสมจิตร เสือเจริญ
นักการภารโรง

นางวรรณา ศรีตัง
นักการภารโรง