ลูกจ้างประจำและ ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวชนาภา สูงทรง
ครูธุรการ

นางจำลอง ดีเนียม
นักการภารโรง

นางวรรณา ศรีตัง
นักการภารโรง