กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพิสิฐ ฤทธิ์เทพ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอภิชาติ ชัยโพศรี
ครูชำนาญการ