กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพิสิฐ ฤทธิ์เทพ
ครูชำนาญการ