กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศยมล ยิ้มแพร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนาตยา อิ่มมาก
ครู

นางสาวกาญจนา แพงวิเศษ
ครู

นางสาวพัชรินทร์ ทศทอง
ครู