ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางศจี มีมุข
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพัชรี อินทเรืองศร
ครูชำนาญการพิเศษ