กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสังสรรค์ แต่งสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรรณวนัช นิธิธนูเศรษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัญญา ทองเกลี้ยง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธันย์ชนก หาญวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเกียรติชัย เพ็ญวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิรินญา ชื่นเรือง
ครูชำนาญการ

นายเกียรติยศ จิตรโกศล
ครู

นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์เชื้อ
ครูผู้ช่วย

นางสาวคณิสา พุทธะสะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุภา นวลเพ็ง
ครูผู้ช่วย