กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธันย์ชนก หาญวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกัญญา ทองเกลี้ยง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรรณวนัช นิธิธนูเศรษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสังสรรค์ แต่งสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิรินญา ชื่นเรือง
ครูชำนาญการ

นายเกียรติยศ จิตรโกศล
ครู

นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์เชื้อ
ครู

นางสาวคณิสา พุทธะสะ
ครู

นางสาวจารุภา นวลเพ็ง
ครู

นายธนกร พิลึก
ครูผู้ช่วย