ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสังสรรค์ แต่งสกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรรณวนัช นิธิธนูเศรษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัญญา ทองเกลี้ยง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธันย์ชนก หาญวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเกียรติชัย เพ็ญวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธัญจิราพัชร จิรกิตติสิทธิโชค
ครูชำนาญการ

นางสาวศิรินญา ชื่นเรือง
ครูชำนาญการ

นายเกียรติยศ จิตรโกศล
ครูผู้ช่วย

นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์เชื้อ
ครูผู้ช่วย

นางสาวคณิสา พุทธะสะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุภา นวลเพ็ง
ครูผู้ช่วย

นายณัฐชนน โรจน์วัลลี
ครู Teach for Thailand