หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. ๒๕๔๖
4 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว20 ลว 9 ธ.ค.59
5 สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว21 ลว 5 ก.ค. 60
6 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว5 ลว 12 เม.ย.54
7 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4 - ว17 ลว 30 ก.ย. 52
8 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4-ว24 ลว 28 ธ.ค.59
9 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว19 ลว 25 ต.ค. 61
10 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลว 30 ต.ค. 61