กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษา
พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545
พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545
พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553
พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553
พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ื้นฐานเรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษาในสงกัดสัานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

กฏหมายอื่นๆ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560
คำสั่ง สพฐ ที่1499/2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555