ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑ (TRRO) ๒๐๒๐ Thailand Robot & Robotic Olympiad ๒๐๒๐
KL Robot โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
รายละเอียดผลงาน
ผลการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ ๑
(TRRO) ๒๐๒๐ Thailand Robot & Robotic Olympiad ๒๐๒๐
รางวัลชนะเลิศ รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.๑-๓ กติกา IRO Line Beam
๑.เด็กชายนันทพันธ์ หมีหมอก ๒.เด็กชายวัชระ เวียงสิมา
ผู้ฝึกสอน นางรุ่งนภา แต่งสกุล
รางวัลชนะเลิศ รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.๔-ม.๖ กติกา IRO Line Beam
๑.นายณัฐิวุฒิ เพชรถึก ๒.นายศุภกร พุกเข้ม
ผู้ฝึกสอน นาย สังสรรค์ แต่งสกุล
รางวัลชนะเลิศ รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.๔-ม.๖ Robot Rescue Legs Competition
๑.นายณัฐิวุฒิ เพชรถึก ๒.นายศุภกร พุกเข้ม
ผู้ฝึกสอน นายธัญจิราพัชร จิรกิตติสิทธิโชค
รางวัลชนะเลิศรายการหุ่นยนต์ TRTC ม.๔-ม.๖ Futsul ฟุตซอล
๑.นายสุพพัต แจ่มจารัส ๒.นายภัทรพล กระต่ายทอง
ผู้ฝึกสอน นายสังสรรค์ แต่งสกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.๔-ม.๖ กติกา HK ทางน้า Environmental Protection – Sea Surface Sweeper Robot Game ม.๔-ม.๖
๑.นางสาวสิริกัลยา จาบเพ็ง ๒.นายอภินันท์ น้อยเพ็ง
ผู้ฝึกสอน นางรุ่งนภา แต่งสกุล
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๕ รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ม.๔-ม.๖ กติกา HK ทางบก obot Basketball Competition
๑.นางสาวแพรวา นาคสีสุข ๒.นางสาวกรพินธ์ุ รักแก้ว
ผู้ฝึกสอน นายเกียรติยศ จิตรโกศล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม. ม.๑-ม.๓ ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง สถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม. ม.๔-ม.๖ ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง สถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์
ตัวแทนทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศทุกรายการ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ TRRO ๒๐๒๐ ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในปี ๒๕๖๔
๑. รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ IRO/ TRTC แข่งขัน ณ ประเทศเกาหลีใต้
๒. รายการ Line Following แข่งขัน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ช่วงเดือนสิงหาคม
๓. รายการหุ่นยนต์บังคับมือ HK แข่งขัน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง หลังเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,13:54   อ่าน 62 ครั้ง