เรียนออนไลน์
คู่มือติดตั้งแอพพลิเคชั่น Google Classroom
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 544.34 KB
คู่มือการเข้าใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 791.68 KB
E-mail โรงเรียน
วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น นักเรียนเข้าแอพ Google Classroom ไม่ได้
เรียนออนไลน์ (สำหรับนักเรียน)
เรียนออนไลน์ (สำหรับนักเรียน)
____________________

วิธีใช้ Google Classroom ผ่านสมาร์ทโฟน (วิดีโอ Youtube)
------------------------------------

1) เข้าห้องเรียน classroom ด้วยตนเอง (0.55 วินาที)
2) เข้าห้องเรียน classroom (ถูกเชิญ) จากครูประจำวิชา (0.34 วินาที)
3) ตอบคำถาม บทเรียน google classroom ด้วยมือถือ (1.43 นาที)
4) ส่งงาน google classroom ด้วยมือถือ (1.41 นาที)
5) ดูงาน (ส่งคืน) google classroom ด้วยมือถือ (0.54 วินาที)
6) ทำแบบทดสอบ google classroom ด้วยมือถือ (1.12 นาที)
7) ดูคะแนน ผลสอบ google classroom ส่งคืนด้วยมือถือ (1.02 นาที)
8) Playlist video Youtube ใช้ google classroom ด้วยมือถือ
เรียนออนไลน์ (สำหรับครู)
เรียนออนไลน์ (สำหรับครู)
____________________
 
วิธีใช้ Google Classroom ผ่านสมาร์ทโฟน (วิดีโอ Youtube)
------------------------------------
1) การเข้าสู่ Google Classroom (0.55 วินาที)
2) การสร้างบทเรียน หรือ สร้าง Classroom (0.57 วินาที)
3) การสร้างหัวข้อ บทเรียน ( 0.53 วินาที)
4) การสร้างเนื้อหา บทเรียน (3.15 นาที)
5) การสร้างคำถาม ในบทเรียน (1.13 นาที)
6) การสั่งงาน ในบทเรียน (1.54 นาที)
7) การสร้างแบบทดสอบในบทเรียน (4.00 นาที)
8) การเชิญนักเรียนเข้าห้องเรียน (2.07 นาที)
9) การตอบข้อสักถาม ให้กับนักเรียน (3.34 นาที)
10) การตรวจงานและการให้คะแนน (4.45 นาที)
11) การเก็บคะแนนจากแบบทดสอบ (3.04 นาที)
12) การทำสำเนา "บทเรียน" ไม่ต้องสร้างใหม่ (2.16 นาที)
13) การทำสำเนา "หัวข้อ" ไม่ต้องสร้างใหม่ (1.16 นาที)
14) การตั้งเวลาและการกำหนดเวลารายการบทเรียน (1.01 นาที)

15) การเก็บบทเรียน หรือ เก็บ Classroom นักเรียนมองไม่เห็น (1.22 นาที)
16) การติดตั้ง Android For PC (2.17 นาที)
ภาพรวมการใช้งานของนักเรียน
ภาพรวมการใช้งานของครู